G??? ve Deneyimin Bulu?tu?u Nokta

Sekt?re 40 y?ll?k hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

End??strinin Havas?n? Al?yoruz

Fanlar?m?z D??nyan?n D?rt Bir Yan?nda Bir ?ok ??letme Taraf?ndan Kullan?lmaktad?r.

??r??nlerimiz
Vantilat?r Nedir? Nerede Kullan?l?r?

Somak vantilat?rleri hafif, sa?lam, y??ksek verimli, d?????k motor g??c?? ile d?nebilen, bunun sonucu olarak d?????k enerji sarfiyat? ile ?al??an, her tip motora uyumlu ve az g??r??lt??l??d??r.

Plastik kanatl? olanlar? korozyona mukavim olup, asit ve bazik ortamlara uygundur. Herhangi bir s??rtme yahut k?r?lma an?nda k?v?lc?m ??karmamas?, yan?c? gazlar?n tahliye i?lemlerinde tercih sebebidir. Su kuleleri, so?utma, havaland?rma ve bas?n?land?rma projelerinde tercih edilmektedir. Kanatlar?n de?i?tirilebilir olmas? ?nemli bir ?zelli?idir.

AL kanatl? olanlar? y??ksek ?s?n?n varoldu?u ortamlarda, duman egzoz projelerinde ve gemi in?aat sanayisinde daha ?ok tercih edilmektedir.

?malat? biten vantilat?rler, standartlara g?re sa?tan yap?lan silindirik kovanlar?n i?ine, motor ayak sa?lar?na ba?lanm?? ve elektrik motoruna direk akuple edilmi? olarak teslim edilir. ?ste?e g?re motorlu veya motorsuz, kasetli yada sadece vantilat?r olarak, mil deli?i ve kamas? a??lm??, motora ?akmaya haz?r ?ekilde m???terilerimize sunulur.

250 mm ile 1500 mm aras?nda her ?apta imalat yap?lmaktad?r. Amaca g?re bas?c? veya emici olarak yap?lmakta olan vantilat?rlerimiz y??ksek d?nme h?zlar?na dayan?kl?d?r. (380V-50HZ , 3000 dev/dak a 440V-60HZ , 3600 dev/dak).

?malat s??remiz piyasaya ko?ullar?na oranla son derece k?sad?r. Fiyat ve daha fazla bilgi i?in l??tfen irtibata ge?iniz.